όροι & Προϋποθέσεις

1. Online Βιβλιοπωλείο OLDTIMEBOOKS.com 
Η χρήση του OLDTIMEBOOKS.com γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η OLDTIMEBOOKS    δεν ευθύνεται για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.
Οι χρήστες του OLDTIMEBOOKS.com δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση του OLDTIMEBOOKS.com και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η επίσκεψη στο OLDTIMEBOOKS.com προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων.
Οι Όροι διέπονται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ιδίως δε από τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.
To OLDTIMEBOOKS.com δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους Όρους, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.
Τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου Όρου δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Τυχόν μη ενάσκηση από τo OLDTIMEBOOKS    των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους Όρους δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά.
Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος του OLDTIMEBOOKS.com ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε προϊόντος.
2. Περιορισμός Ευθύνης - Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
To OLDTIMEBOOKS.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του, τόσο όσον αφορά την εμφάνιση των ουσιωδών χαρακτηριστικών των διατιθέμενων προϊόντων, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσίες με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ή άλλων λαθών, που έχουν προκύψει ακούσια.
H διαθεσιμότητα των προϊόντων όπως εμφανίζεται στο OLDTIMEBOOKS.com ενδέχεται, για τεχνικούς λόγους, να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική διαθεσιμότητα των προϊόντων. To OLDTIMEBOOKS     αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση να ενημερώσει εγκαίρως τον χρήστη σε περίπτωση που η παραγγελία του περιλαμβάνει μη διαθέσιμα προϊόντα.
To OLDTIMEBOOKS    καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα παραγγελθέντα προϊόντα να παραδίδονται στο χρήστη εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται στους Όρους, ωστόσο επιφυλάσσεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα ή λόγους ανωτέρας βίας.
O ιστότοπος του OLDTIMEBOOKS.com παρέχεται «ως έχει», ομοίως και οι πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, γραφικά, σήματα, απεικονίσεις, περιγραφές προϊόντων και το εν γένει περιεχόμενο (εφεξής «Περιεχόμενο») που αναρτώνται σε αυτόν. Σε καμία περίπτωση τo OLDTIMEBOOKS    δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση (όπως ενδεικτικά απώλεια κερδών, δεδομένων κλπ) των χρηστών τρίτων, που σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του OLDTIMEBOOKS   .com, ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν παράνομες επεμβάσεις τρίτων στον ιστότοπο, σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Το OLDTIMEBOOKS.com μεταξύ άλλων, δύναται να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους ως και την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κοκ, αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης του OLDTIMEBOOKS    για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών.
Οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση αυτών.
Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι τo OLDTIMEBOOKS    δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στον ιστότοπο του OLDTIMEBOOKS   .com. Σε κάθε περίπτωση τo OLDTIMEBOOKS    διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση του, από τον ιστότοπο του OLDTIMEBOOKS.com συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων ωε και να διακόπτει την διάθεση των υπηρεσιών αυτών.
3. Διαθεσιμότητα – Αυτόματη Αποσύνδεση
Το OLDTIMEBOOKS    καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του OLDTIMEBOOKS.com και την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, χωρίς να ευθύνεται για τυχόν αδυναμία των χρηστών να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό ή να προχωρήσουν σε εκτέλεση επιμέρους λειτουργικών εντολών, καθώς η λειτουργικότητα του OLDTIMEBOOKS.com μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό (υλισμικό και λογισμικό) των χρηστών, τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων χρηστών ή από άλλες αιτίες. 
To OLDTIMEBOOKS δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του OLDTIMEBOOKS.com, χωρίς προειδοποίηση, ή για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή ασφάλειας του ιστότοπου, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κρίνει απαραίτητο, ενημερώνοντας τους χρήστες για το χρονικό διάστημα της διακοπής και τον τρόπο επικοινωνίας με τo OLDTIMEBOOKS   . Σε κάθε περίπτωση το OLDTIMEBOOKS  υποχρεούται να διαφυλάττει την ασφάλεια των συναλλαγών και να προβαίνει σε έγκαιρη και πρόσφορη ενημέρωση των χρηστών των οποίων οι παραγγελίες ή επιστροφές βρίσκονται σε εξέλιξη.
Αν και το OLDTIMEBOOKS καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του OLDTIMEBOOKS.com από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν από τη χρήση του OLDTIMEBOOKS.com ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στις τερματικές συσκευές του.
4. Εγγραφή χρήστη στο OLDTIMEBOOKS
Η πραγματοποίηση συναλλαγών στο OLDTIMEBOOKS.com γίνεται και από χρήστες μη εγγεγραμμένους στο OLDTIMEBOOKS.com, καθώς και από χρήστες εγγεγραμμένους στο OLDTIMEBOOK .com. Εγγεγραμμένοι είναι οι χρήστες που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής στο OLDTIMEBOOKS .
Ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί, ως κωδικό ταυτοποίησης (Username) στο OLDTIMEBOOKS.com διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), που του ανήκει νόμιμα, ή για την χρήση της οποίας έχει εξασφαλίσει την άδεια του κατόχου αυτής, που είναι αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του.
Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ηλεκτρονική διεύθυνση, που δηλώνει και χρησιμοποιεί ως κωδικό ταυτοποίησης (Username) στην ιστοσελίδα του OLDTIMEBOOKS.com και υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία του OLDTIMEBOOKS  ή τρίτου από την χρήση ηλεκτρονικής διεύθυνσης κατά παράβαση των ανωτέρω.
Οι κωδικοί ταυτοποίησης και πρόσβασης (Username / Password) αυτοί είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.
Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το OLDTIMEBOOKS για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς, άλλως το OLDTIMEBOOKS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τρίτους.
Το OLDTIMEBOOKS δικαιούται οποτεδήποτε να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του OLDTIMEBOOKS.com, σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων.
Το OLDTIMEBOOKS διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους χρήστες περαιτέρω πληροφορίες για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων ή κάθε στοιχείου που αφορά τη σύννομη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνεται στο OLDTIMEBOOKS.com. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν προβεί στις παραπάνω ενέργειες ή το OLDTIMEBOOKS διαπιστώσει ότι ο χρήστης δεν είναι ο νόμιμος κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το OLDTIMEBOOKS    διατηρεί το δικαίωμα να τον διαγράψει από το OLDTIMEBOOKS.com.
5. Ασφάλεια
Το OLDTIMEBOOKS  αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η ασφάλεια των συναλλαγών μέσω Internet επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης Πιστοποιητικού SSL.
6. Παραγγελίες - Προϊόντα
Πώληση έντυπων βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, καρτ ποστάλ κ.λπ.
H OLDTIMEBOOKS πωλεί στο όνομα και για λογαριασμό της βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, καρτ ποστάλ κ.λπ. σε έντυπη μορφή  Η OLDTIMEBOOKS είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την αξιολόγηση, πώληση και διανομή βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, καρτ ποστάλ κ.λπ. που διαθέτει και πωλεί μέσα από το OLDTIMEBOOKS.com.
Χρεώσεις OLDTIMEBOOKS.com
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6% για τα βιβλία, τα περιοδικά και τις εφημερίδες. Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από το OLDTIMEBOOKS.com συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το OLDTIMEBOOKS διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης χρεώνεται με βάση την τιμή που αναγράφεται στο OLDTIMEBOOKS.com κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας. Προσφορές προϊόντων, που εμφανίζονται κατά καιρούς στο OLDTIMEBOOKS.com, ισχύουν για το οριζόμενο κάθε φορά χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Τρόποι αγοράς
Μέσω site
1. Επίλεξε το προϊόν που επιθυμείς και πρόσθεσέ το στο καλάθι σου.
2. Αν έχεις ήδη λογαριασμό στο OLDTIMEBOOKS.com ή OLDTIMEBOOKS Account, κάνε σύνδεση με τα στοιχεία σου. Αν δεν έχεις λογαριασμό, δημιούργησε έναν ή συνέχισε χωρίς αυτό το βήμα, μόνο εισάγοντας την ηλεκτρονική σου διεύθυνση στο αντίστοιχο πεδίο στις πληροφορίες χρέωσης.
3. Πάτησε «Προβολή Καλαθιού».
4. Επίλεξε την επιθυμητή ποσότητα, τον τρόπο πληρωμής και παραλαβής.
5. Συμπληρώστε τα υπόλοιπα στοιχεία σου.
6. Διάβασε προσεκτικά και πάτησε -αποδοχή- στους «Όρους Χρήσης».
7. Πάτησε «Εκτέλεση Παραγγελίας». Θα οδηγηθείς σε μια ειδική σελίδα, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής, όπου θα δώσεις τα στοιχεία που θα σου ζητηθούν, για να ολοκληρώσεις την αγορά σου.
Από τα προσωπικά σου στοιχεία απαραίτητα είναι:
Όνομα
Επώνυμο
Οδός
Αριθμός
Περιοχή
Ταχυδρομικός κώδικας
Τηλέφωνο
Μόνο αν επιθυμείς να λάβεις τιμολόγιο, συμπλήρωσε τα υπόλοιπα στοιχεία.
Τηλεφωνικά
Κάλεσε στο 2531-554268  από σταθερό (αστική χρέωση 09:00-18:00 Δευτέρα-Παρασκευή πλην αργιών) και ζήτησε τα προϊόντα που σε ενδιαφέρουν.
Εμείς τα αναζητούμε για σένα και σε ενημερώνουμε για την τιμή και τον χρόνο παράδοσης. Καταχωρούμε την παραγγελία σου και σου δίνουμε τον αριθμό αυτής, τον οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για την αναζήτησή της.
Τροποποίηση & Εξέλιξη παραγγελίας
Τροποποίηση στην παραγγελία μέσω του OLDTIMEBOOKS.com δεν είναι εφικτή μετά την υποβολή της, ωστόσο το OLDTIMEBOOKS  παρέχει την δυνατότητα τροποποίησης μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών OLDTIMEBOOKS.com και μέχρι την διεκπεραίωση της παραγγελίας.
Ο χρήστης ενημερώνεται για την πορεία διεκπεραίωσης της παραγγελίας του με ενημερωτικά e-mail & SMS που σε κάθε στάδιο της διεκπεραίωσης, ή από το πεδίο "Παρακολούθηση παραγγελίας» στο OLDTIMEBOOKS.com, με τη συμπλήρωση του email & κινητού που έχει δηλώσει και του αριθμού παραγγελίας.
7. Έκδοση Τιμολογίου
Αν επιθυμεί ο χρήστης την έκδοση τιμολογίου θα πρέπει να συμπληρώσει τα φορολογικά του στοιχεία στο αντίστοιχο πεδίο κατά την συναλλαγή. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, θα εκδοθεί τιμολόγιο, το οποίο θα μπορεί να παραλάβει στο e-mail που θα δηλώσει και να το εκτυπώσει 
8. Τρόποι Πληρωμής
Το OLDTIMEBOOKS παρέχει την δυνατότητα εξόφλησης:

i) μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών των εκάστοτε συνεργαζόμενων με αυτήν χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αποδεκτές γίνονται οι κάρτες VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, εφόσον ο πελάτης επιλέξει την εξόφληση της παραγγελίας του οnline. Για την πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ο χρήστης οδηγείται αυτόματα σε ασφαλή ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας «Paypal» («Τράπεζα»), για την καταχώρηση των στοιχειών της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας, οι δε συναλλαγές ολοκληρώνονται στο ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον της Τράπεζας.

ii) με αντικαταβολή στον υπάλληλο της εταιρίας ταχυμεταφορών (κούριερ),

iii) μετρητοίς, εφόσον ο χρήστης επιλέγει την εξόφληση της παραγγελίας του με φυσική παρουσία σε κατάστημα μας.

ivμέσω του λογαριασμού σας στην PayPal. Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό, μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον της PayPal, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε έναν και να ολοκληρώσετε την συναλλαγή.

v) μέσω εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στην Τράπεζα Eurobank 

Για την πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ο χρήστης οδηγείται αυτόματα σε ασφαλή ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας «Paypal» («Τράπεζα»), για την καταχώρηση των στοιχειών της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας, οι δε συναλλαγές ολοκληρώνονται στο ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον της Τράπεζας.
Τα δεδομένα του χρήστη συλλέγονται απευθείας από την Τράπεζα χωρίς την παρέμβαση του OLDTIMEBOOKS , το οποίο ουδέποτε αποκτά πρόσβαση σε αυτά ως και στα λοιπά στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του χρήστη (πχ αριθμός κάρτας, η ημερομηνία λήξης και το cvv2).
Η χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται, αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της από την Τράπεζα. Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιεί για την συναλλαγή ως και για την σύννομη χρήση αυτής.
Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι το OLDTIMEBOOKS  δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την επεξεργασία των δεδομένων του ή/και την εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική ή χρεωστική τους κάρτα, οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα τους.
Για όλους τους τρόπους πληρωμής υπάρχει η δυνατότητα επιλογής έκδοσης είτε αποδείξεως λιανικής είτε τιμολογίου.  Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για τα ανώτατα όρια πληρωμών μετρητοίς ή/και μέσω πιστωτικών καρτών ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική ή άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία. 
9. Παράδοση
Αν επιλέξεις να παραλάβεις την παραγγελία σου από τα καταστήματα του OLDTIMEBOOKS, τα έξοδα αντικαταβολής και τα μεταφορικά είναι Δωρεάν.
Οι παραγγελίες κάτω των 30 € επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής 3,50€, ενώ σε περίπτωση αντικαταβολής επιβαρύνεστε με 2€ επιπλέον. Παραγγελίες κάτω από 15€ επιβαρύνονται επιπρόσθετα με έξοδα συσκευασίας- διαχείρισης 2€.
Οι παραγγελίες αποστέλλονται σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας μέσω εξουσιοδοτημένων ταχυμεταφορών (κούριερ). Για όλα τα προϊόντα ισχύει αποστολή που αναγράφεται στο καλάθι, υπό την προϋπόθεση ότι το OLDTIMEBOOKS.com έχει στοκ.
Σημαντική σημείωση: Για ειδικές παραγγελίες θα ενημερωθείς τηλεφωνικά εντός 2 εργάσιμων ημερών. Τα προϊόντα που έχουν αποστολή 1 εργάσιμη ημέρα είναι διαθέσιμα στην αποθήκη μας σε συγκεκριμένες ποσότητες. Η ενημέρωση της διαθεσιμότητας γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι σε πραγματικό χρόνο.
Ως εργάσιμες ημέρες λογίζονται οι ημέρες πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Για αποστολές προς το εξωτερικό ισχύουν οι ίδιες τιμές των βιβλίων που αναγράφονται στην ιστοσελίδα, δεν ισχύει όμως η δωρεάν αποστολή.

Οι αποστολές προς το εξωτερικό επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής, υπολογισμένων – ανάλογα με την αξία αγοράς - σε αντιστοιχία με τον τιμοκατάλογο των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ). Ο πελάτης ενημερώνεται, πριν την ολοκλήρωση και την επιβεβαίωση της παραγγελίας του, γι’ αυτά τα έξοδα που θα επιβαρύνουν την αγορά του. Στα έξοδα αποστολής συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα συσκευασίας (υλικά και διαδικασία συσκευασίας) και τα λοιπά διαχειριστικά έξοδα που επιβαρύνουν το κόστος των αποστολών στο εξωτερικό.

Αγορές από το εξωτερικό εξοφλούνται μόνο με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή PayPal ή κατόπιν επικοινωνίας με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης.

10. Πνευματική Ιδιοκτησία & Συγγενικά Δικαιώματα
Τα βιβλία που πωλούνται στο OLDTIMEBOOKS προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Επίσης τα βιβλία που πωλούνται από το OLDTIMEBOOKS.com διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική. Κάθε άλλη χρήση, αντιγραφή, έκδοση, τροποποίηση, αναδιανομή κλπ, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγκριση της OLDTIMEBOOKS απαγορεύεται ρητά. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, ο χρήστης ευθύνεται έναντι της OLDTIMEBOOKS    για κάθε απώλεια, κόστος ή ζημία που θα προκύψει από αυτή την παράνομη χρήση.
11. Περιορισμός της Ευθύνης
Ο χρήστης συμφωνεί ότι η υπηρεσία OLDTIMEBOOKS  χρησιμοποιείται με δική του ευθύνη και ότι το περιεχόμενο παρέχεται «ως έχει» χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, είτε άμεσες, είτε έμμεσες και ειδικότερα χωρίς: α) εγγύηση για την αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας OLDTIMEBOOKS, β) εγγύηση για τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, πληρότητα ή ακρίβεια της πληροφορίας της υπηρεσίας ή του περιεχομένου, γ) εγγύηση για καταλληλότητα προς οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.
Η παρούσα ρήτρα περιορισμού της ευθύνης εφαρμόζεται για κάθε ζημία που θα προκύψει από αποτυχία στην παροχή, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση της μετάδοσης ή της υπηρεσίας, ιό στον Η/Υ κλπ. Παρ' ότι το OLDTIMEBOOKS  θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει την ασφάλεια του περιεχομένου, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η OLDTIMEBOOKS δεν δύναται να ελέγχει την ασφάλεια του περιεχομένου που περνάει από ή μέσω του δικτύου της και η OLDTIMEBOOKS απεκδύεται κάθε ευθύνη, παντός είδους, για την μεταφορά ή παραλαβή παράνομου περιεχόμενου κάθε φύσης. Η OLDTIMEBOOKS δεν ευθύνεται για δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών ή τρίτων. Η OLDTIMEBOOKS δεν ευθύνεται για άμεση, έμμεση ή αποθετική, κατ’ αποτέλεσμα ή ειδική ζημία προερχόμενη από τη χρήση ή τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας “OLDTIMEBOOKS ”. Η OLDTIMEBOOKS σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις πράξεις άλλων χρηστών ή τρίτων, ούτε ευθύνεται για περιεχόμενο που μεταδίδεται, φορτώνεται, κατεβαίνει, τοποθετείται ή δημιουργείται από άλλους χρήστες ή τρίτους.
Η OLDTIMEBOOKS δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη τροποποίηση της ύλης των βιβλίων από τους εκδότες ή/και τους δημιουργούς τους και σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη τροποποίηση, δεν δίνει το δικαίωμα στο χρήστη για αναζήτηση του καταβληθέντος τιμήματος. Σε καμία περίπτωση η OLDTIMEBOOKS δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η OLDTIMEBOOKS δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες που μπορούν να προκύψουν στον υπολογιστή του χρήστη τόσο από εσφαλμένη εγκατάσταση του προσφερόμενου από την αυτήν λογισμικού, καθώς και δυσλειτουργίες που πιθανόν να οφείλονται στο ψηφιοποιημένο έντυπο που λαμβάνει ο χρήστης.
12. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Η OLDTIMEBOOKS παρέχει στον χρήστη πρόσβαση στην υπηρεσία OLDTIMEBOOKS    αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται, μεταδίδονται ή μεταφέρονται στην υπηρεσία OLDTIMEBOOKS, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των πωλούμενων βιβλίων, άρθρων, κειμένων, φωτογραφιών, εντύπων, και σημάτων, κλπ, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η OLDTIMEBOOKS, οι συνεργάτες της, εκείνοι που την αδειοδοτούν ή διαφημίζονται είναι κύριοι του περιεχομένου. Ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα τροποποιήσει, εκδώσει, μεταδώσει, πωλήσει, αναπαράγει, διανείμει, εμφανίσει ή εκμεταλλευτεί εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο στο OLDTIMEBOOKS, καθώς και ότι δεν θα παραποιήσει τα σήματα που περιέχονται σε αυτό το περιεχόμενο. Ο χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιήσει το περιεχόμενο, ούτε να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει από το περιεχόμενο σήμα, έμβλημα ή άλλη δήλωση σχετική με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
13. Υποχρεώσεις του Χρήστη
Ο χρήστης συμφωνεί, δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιήσει το online βιβλιοπωλείο OLDTIMEBOOKS.com σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, σύννομα και για νόμιμους σκοπούς. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο χρήστης δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το OLDTIMEBOOKS.com:
για να βλάψει ανήλικους.
για να παραλάβει ή να μεταφέρει περιεχόμενο που προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιεχόμενο εμπιστευτικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό, απειλητικό ή με άλλο τρόπο βλαπτικό.
για να μεταφέρει περιεχόμενο που έχει ιούς ικανούς να καταστρέψουν ή να βλάψουν την OLDTIMEBOOKS ή άλλους χρήστες.
για hacking ή για μεταφορά ή παράδοση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή αλυσιδωτών επιστολών ή spam κάθε είδους, επιστολών πυραμίδας ή με άλλο τρόπο να εμποδίσει άλλους από τη χρήση της υπηρεσίας OLDTIMEBOOKS.com ή για να βλάψει ή να καταστρέψει με άλλο τρόπο την εικόνα και τη φήμη της OLDTIMEBOOKS ή τρίτους.
για να αποκαλύψει ευαίσθητα ή άλλα προσωπικά δεδομένα δικά του ή τρίτων σε chats ή παρόμοιες υπηρεσίες.
Σε κάθε περίπτωση χρήσης, παράνομης ή αντίθετης με τους Όρους, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την OLDTIMEBOOKS για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Τυχόν μη ενάσκηση από την OLDTIMEBOOKS των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους Όρους δεν συνεπάγεται παραίτηση της OLDTIMEBOOKS από τα δικαιώματα αυτά.  
14. Ενημερωτικά e-mail (newsletters)
Το ηλεκτρονικό κατάστημα OLDTIMEBOOKS.com ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email, τα οποία περιέχουν πληροφορίες για βιβλία, νέες κυκλοφορίες και προσφορές του OLDTIMEBOOKS.
Τα ενημερωτικά e-mail (newsletters) αποστέλλονται μόνο αν ο χρήστης γραφτεί στο OLDTIMEBOOKS.com. Ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί οποτεδήποτε από την λίστα αποδεκτών του newsletter , μέσω του link που υπάρχει στο κάτω μέρος του κάθε newsletter καθώς και αποεπιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα προφίλ του χρήστη στο OLDTIMEBOOKS.com.  Τα newsletter ενδέχεται να χαρακτηριστούν από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία και να καταλήξουν στο spam folder, Για το λόγο αυτό προτείνεται η αποθήκευση της διεύθυνσης αποστολής του OLDTIMEBOOKS.com στη safe list του χρήστη.
Το OLDTIMEBOOKS αποστέλλει αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (email, SMS) στο χρήστη για την πορεία της παραγγελίας του χρήστη η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή παροχή των υπηρεσιών του OLDTIMEBOOKS . Ο χρήστης οφείλει να μεριμνά ώστε να μπορούν να φτάσουν στον ίδιο, να τα διατηρεί καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής του και να ενημερώνει το OLDTIMEBOOKS χωρίς καθυστέρηση, επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών σε περίπτωση που δεν τα λαμβάνει.
15. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω του OLDTIMEBOOKS.com ο χρήστης θα κληθεί να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία (όπως ενδεικτικά αναφερομένων το όνομα, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.), τα οποία θα καταχωρούνται σε αρχείο που θα τηρεί και θα επεξεργάζεται το OLDTIMEBOOKS, με σκοπό την εκτέλεση των παραγγελιών και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του OLDTIMEBOOKS.com.
Αποδέκτες στοιχείων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύνανται να  είναι άλλοι συνεργάτες του OLDTIMEBOOKS και τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων θα γίνεται η εξόφληση των συναλλαγών του χρήστη κατά δική του ρητή δήλωση. Το OLDTIMEBOOKS δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών πλην των ανωτέρω αποδεκτών του Αρχείου, οι οποίοι συνεργάζονται με το OLDTIMEBOOKS με σκοπό την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ OLDTIMEBOOKS και Χρήστη συναλλακτικής σχέσης, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Το OLDTIMEBOOKS δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος του OLDTIMEBOOKS προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.
Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του ν.2472/1997, τα οποία μπορεί να ασκήσει αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα προς τον ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση  Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη 5, Τ.Κ. 691 32, Κομοτηνή με την επισήμανση «OLDTIMEBOOKS.com».
Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο χρήστης θα δηλώσει, στο πλαίσιο της συναλλαγής του με το OLDTIMEBOOKS.com για παραγγελία ή αγορά προϊόντων, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση του χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, βάσει των προβλεπομένων στον Ν. 3471/2006. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για την προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
COOKIES
16. Επικοινωνία  
Η OLDTIMEBOOKS δικαιούται οποτεδήποτε να τροποποιήσει, αλλάξει ή διαγράψει ένα ή όλους τους παρόντες όρους χρήσης ή να προσθέσει νέους όρους χρήσης. Κάθε τέτοια τροποποίηση, αλλαγή ή διαγραφή θα είναι ισχυρή από την δημοσίευση της στην υπηρεσία OLDTIMEBOOKS. Με τη χρήση της υπηρεσίας OLDTIMEBOOKS μετά από την κατά τα άνω δημοσίευση, τεκμαίρεται ότι ο χρήστης αποδέχεται όλες τις αλλαγές, τροποποιήσεις ή διαγραφές. Η OLDTIMEBOOKS  διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, τροποποιεί, αναστέλλει, εμποδίζει ή σταματά τη χρήση μέρους ή όλης της υπηρεσίας OLDTIMEBOOKS οποτεδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς λόγο, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς να φέρει ευθύνη.
17. Εφαρμοστέο – Δωσιδικία
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.