Απορρήτο

Για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω του OLDTIMEBOOKS.com ο χρήστης θα κληθεί να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία (όπως ενδεικτικά αναφερομένων το όνομα, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.), τα οποία θα καταχωρούνται σε αρχείο που θα τηρεί και θα επεξεργάζεται το OLDTIMEBOOKS, με σκοπό την εκτέλεση των παραγγελιών και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του OLDTIMEBOOKS.com.

Αποδέκτες στοιχείων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύνανται να  άλλοι συνεργάτες του OLDTIMEBOOKS και τα τυχόν Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων θα γίνεται η εξόφληση των συναλλαγών του χρήστη κατά δική του ρητή δήλωση. Το OLDTIMEBOOKS δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών πλην των ανωτέρω αποδεκτών του Αρχείου, οι οποίοι συνεργάζονται με το OLDTIMEBOOKS με σκοπό την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ OLDTIMEBOOKS και Χρήστη συναλλακτικής σχέσης, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Το OLDTIMEBOOKS δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος του OLDTIMEBOOKS προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του ν.2472/1997, τα οποία μπορεί να ασκήσει αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα προς τον ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση  Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη 5, Τ.Κ. 691 32, Κομοτηνή με την επισήμανση «OLDTIMEBOOKS.com».

Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο χρήστης θα δηλώσει, στο πλαίσιο της συναλλαγής του με το OLDTIMEBOOKS.com για παραγγελία ή αγορά προϊόντων, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση του χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, βάσει των προβλεπομένων στον Ν. 3471/2006. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για την προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

COOKIES